အစားပို့သမားအလိုရှိသည်
လစာ 25,000 - 35,000 THB

ဆိုင်ကယ်
ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်
အဂ်လိပ်စာအနည်းငယ်
အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ
အချိန်ဇယား ညှိနှိုင်း
လစာ -30000 နှင့်အထက်
တစ်ပတ်တစ်ခါ ရှင်းပေးသည်
ပစ္စည်းကိရိယာ+အာမခံချက်
ထောက်ပံ့သည်